SPLASH!!

SPLASH!!, originally uploaded by * Pichu *.

Day 8 of my tourism vlog.

Destination: Yokohama, Japan!


Personal Twitter: MarianaPichu
Tourism Twitter: MarianaPichuX2